Ablasângutitsigiamut Pivitsait UKauset
Atuttaugunnatut Pivitsait Atuttaugunnatut
Nunatsiavut Government Logo

TuKusimanegik maggok sotjâk taimâlukatuinnak attuimagikKuk Canadamiunik mânnaKamiulauttuk wogiulauttuni uKumaittodluni isumanginni Canadamiut ilonnasiangani nunatsuami.  IlauKatausimallunga Canadami Unatattuni, ammalu takugiamut inosegik maggok angutek taimalutuinnak tigujausimanegik, kitsavunga tukisimallunga Kanuk taimaittuit pijauKattamangâta.  Taimâtsainak, piusiusimajok uvannik nutângutitsisimavok uppiniganik immigut ammalu nunatsuatinnik.  IkKaumajakka tutsiutidlugillu ilaget ammalu ilannângit kitsajut asiujisimajut.

November 11-mi, Canadamiut nitsalâlimmijut tuKutaumajunik sotjanik, ammalu taikkuninga kiggatujunik, ammalu kajusillutik kiggatuniattunik, nunatsuatinnik unatattuni ammalu silatsuami unatautijunik.  kajusimakKujigaluakKunga ilonnainik Ikajuttaugutilinnik Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani pivitsaKakKulugit nukKagalâllutik tutsiujikKulugit ikKaumallugillu uvani IkKaumagiamut Ullumi ammalu nakutsaluta Kanutuinnak pisongugatta Canadamiungulluta.

November 11, ilitagijaugaluattilugu IkKaumagiamut Ulluk, asia Kaujimajaummijuk pimmagiuninga ullusiunik November 8-mi – NunaKakKâsimajuit Ullunga, pigiasittausimajuk 1992-mi ilitatsigutik kiggatujunik ammalu piggagasuaKattajunik Canadami NunaKakKâsimajut Ullunga, immaKâ pimmagiuvuk ikKaumagiamut  ullusiullugillu piggagasuaKattajut suliatsanginni Labradorimiut Inuit ilauKattajut kiggatudlutillu nunattinik – inuit sollu John Shiwak Rigolettimiuk piggagasualaummat kiggatudluni Newfoundland Unatattunginni Francemedluni Sivulliani UnatattusuaKaniammat.  Kaujimajaujuk pilluangunnipausimajuk Kukijuttodluni British Unatatttunginni unatannisuami, ammalu isuKangitumut ikKaumajauniattuk.  October 8-mi, ikKaumallugu Lance Corporal Shiwak inigisimajanga taitsumanitsuak, Memorial Ilinniavitsuanga taisisimavuk nutâmik hâlliminik nutâk 500-nik inuKasok illuk tainna angutik nittulugu.

Asia Kaujimajaugialik, kiggatuttet Ungava Ikâgiangani Tuktunik NunaKakKâsimajut katimajingit katilauttut Innu nunangani Sheshatsiu wogingani October 20.  katimalauttut kamagiamut sivungani katimaniusimajunik, pigumausimmitut, NunaKakKâsimajut sivukkatattet, paitsigiamut, asikKitailigiamut ammalu sakKititsigiamut aulatsigiamut pannaigutinik George River Tuktunginni ammalu asinginnik tuktunik atuKattajattinik inosittini.  SuliaKaKatigesimagalualidluta unuttunik uKumaittunik, tukisimavugut suli ikittunik kamagiaKannitinnik.  Katsungaivunga tamanna ingiggasianninganik.

kingulliangulittumi jâringani Nunatsiavut kavamanga pitsiasimalittuk pitâgiamik pinniagiamut moosenik Gros Morne SilakKijapvingani.  Uvani jârimi pijaugunnatuit âkKitausimajut 40 omajuit, pivitsaKagiallalutik omajunniagiamut senagiallanik pivitsaKattitaugutik.  Aggâni pitsialaukKugut niKitsatadluta 24 omajunik.  Moose asitâtsigunnangikaluattilugu tuktumik, niKinga piujummagik nigijuKagiaKalimmat unuttunut Labradorimi Inunnut uvani ukiunguniattumi, piluattumik inutuKavut.

Pivalliagiamut uKautigillugit pimmagiuningit piusiumititsigiamut piulimallugillu Labradorimi Inuit ilikKusingit, ammalu Kaujimatitsigiamut pigumajaujunik ilikKusitigut initsaujumik, Nunatsiavut kavamanga ullusiugutiKalauttut nunamik pigiasigiamut ullusiugutigidlugu angmaidlutik nutâmik initsaujumik Illusuammut Nainimi September 3-mi.  Tamanna kamagillugu, ullusiulauttut St. John’simi October 16-mi Johnson GEO Illungani.  Nittunattut, Lt. Gov. Frank Fagan, ammalu Patricia Fagan, ilauKataulauttut unuttunit 150 KaikKujausimajunit, ilauttitautillugit unuttut kavamaligijet, federal ammalu prâvinsimi suliaKattet, kiggatuttet sananguatinit ilikKunillu nunalinnit, namminik kenaujaliugutilet ammalu kuapani sivukkatattet ammalu Ikajuttaugutilet iniKajut St. John’simi.  Ilonnatik kiggatuttet Nunatsiavut AngajukKaunet katimajinginnit ilaulauttut.  InuKatsialaukKuk unuttunik tunitjigiattusimajunik, ammalu Kilautjatinik katatjatinik pinguajuKatillugu pisimajut Kilautiup Songuninga (Strength of the Drum).

Piusigigumajanga Nunatsiavut ilingavut utittisigiamut, piulimatsigiamut ammalu paitsigiamut ilikKusittinik, sunaunivut ammalu uKausivut, ammalu Illusuak ikajutsisianiakKuk piusittini pitsiagiamut tamakkuninga tugâgutittinik.

Ammalu salutitsigumavunga Gerald Anderson aittutaulaummat 2015-mi Indispire Laureate:  Avatinut ammalu Nunamiutanut Pivianattut aittosiammik.  Ikajuttaugutilik Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani, Gerald suliaKappâsimalittuk angijummagimmik NunaKakKâsimajut katingajinginni Newfoundland Labradorimilu, Nunavut, ammalu Nunavimmi, kamaluadluni sivullipautijaugialinnik sakKititaullutik oganniagait ammalu imappiniutanik ilinniadluni ammalu ilisadluni ilinniataugialinnik.

Una Indspire Awards, ilitagijaugutik sivungani Silatsualimâmi Pitsiasimajunut AittotiuKattalauttuk, pigiasittausimajuk 1993-mi ilitatsigiamut nunaKakKâsimajunik ilisimatsiajunik ammalu inosuttunik takutitsigunnatut pitsiasimanimminik suliatsaminik pitsiadlutik.  AittutauKattajut puttunippâmik nittusigutimmik nunaKakKâsimajut nunalinginni pigasuatillugit namminik pitsiagumajamminik..

Maggoni wogenni Kaijonni itsivaKatigelâlimmijut Nunatsiavut katimajitsuangit, wogingani November 17, ilaulâkKunga angajukKauKatiget katimalippata Inuit Tapiriit Kanatami Ottawami ammalu ilauKataullunga Kimiggugiattutillugit Tasiujatsoamut.  KaujimattisilâkKunga tamakkua pivallianinginnik kingullimik allalimmiguma Kaujigatsanik.