Ablasângutitsigiamut Pivitsait UKauset
Atuttaugunnatut Pivitsait Atuttaugunnatut
Nunatsiavut Government Logo

Mânnaulittuk nunalitta Kuatsevingit pitaKajutsaulittut niKituKanik, nakummejavut niKitsasiugiasimalaummata 47 moosenik Gros Morne SilakKijapvinganit ukiatsângukKaujumi. Tamanna kingulligilikKauk Nunatsiavut kavamanga pitsiasimaninga pitâgiamik moosenik SilakKijapvinganit Canadami.

Nunasiavut kavamangata suliaKattingit aisimalauttut Rocky Harbourimut October 27-mi, ikajuttiKadlutik sitamanik nunalinnit omajunniatinik ilaugiattutillugit niKitsatagiallutik. SilakKijattuligijingit Canadami suliaKattet pitaKattisilauttut atugatsanik ikajutsigiamut suliatsanginni, ammalu Universal Kulimigongit atuttaulauttut. 47 moose niKitsatattaulauttut November 1-mi.

Omajuit atjatuttaulauttut Kaut tamât Rocky Harbourimit Kuatsevimmetillugit âttutimmut aitidlugit Hawkes Baymut, âttutauniadlutik aviukKataudlutillu. Ilonnâgut, 19,500 paunnet niKijait pokKataulauttut aullatitaudlutillu trakkitigut Happy Valley-Goose Baymut tunigatsautillugit ilonnainut Nunatsiavut nunalinginnut, ammalu Inuit Nunalet kuaparesanginnut Happy Valley-Goose Baymi/Mud Lake ammalu North West River.

Natjungit atuttaulâttut SuliaKapvinganut Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu sananguataugatsaulutik.
Ikillisimappâmata George River tuktungit tamatsuminga pititsijut niKitsaKatsianginimmik niKituKanik tatigijauKattajunik Labradorimi Inunnut. Moose tuktuviniungikaluattilugu, niKinga niKitsasianguniattkt ukiungutillugu tagvani, piluattumik inutuKattinut.

Pitjutigillugit ikillivalliatuinnajut tuktuit kititangit, piluattumik George River ammalu Torngat KakKasuanginni tuktuit, kiggatuttet Nunatsiavut katimajitsuanginni katiKatigelauttut Hopedalemi November 19-mi uKâlautigigumadlugit Kanuk pijutsaumangâtta, kavamaulluta, ikajugunnaKugut Kanuk asiagut tamanna kamagillugu.

Sivullipautigumajangit Labradorimi Inuit Kanutuinnamagik pilluta tâkkua magguilingajut tuktuit sakKijânginajutsautillugit kinguvâtsatinut tikilâttunut. Tagvani, katimajitsuat kiggatuttet angiKatigelauttut ikajutsigiamut unuttunik atuttaugunnatunik ikajutsigiamut utittitaukKulugit tâkkua pimmagiujut niKingit inuKutitta. Ukua piusiugumajut:
• Ikajutsilugit Ungava Ikâgiangani NunaKakKâsimajut katimajingit (UPCART) pijagetsiKullugit aulatsigiamut pannaigutimmik pivitsaKatsialutik;
• Papvisânginnalugit kavamanga Newfoundland Labradoriullu, sivunganitut uKautjigiagutet, nukKatitsiKullugit tallimani jârini nukKangattitaujunik pivitsaKattitauKullugit nunaKakKâsimajut niKitsatagiamut. NukKangatitauningit nunaKakKâsimajut niKitsatagiamut nukKatitaungipata, Prâvinsi maligatsaliugiaKavuk adjigettunik ammalu adjigetsiatillugit ilonnatik angajukKauKatiget;
• Ikajutsinginnalugit uKautjigiagutet niKitsatagiaKanginimmut;
• SuliaKaKatigillugit ilonnatik ilauKataujut kajusigiamut ammalu unutsitigiallalugit Kaujisannet; ammalu
• kamanginnalutik asitsaugajattunik niKituKanik.

Pitjutigillugit Torngat KakKasuanginni tuktuit, Nunatsiavut kavamanga katiKatiKalâttuk Makivik kuaparesanganik uKâlautiKagiamut aulatsigiamut maligatsaugajattunik, ammalu kamallutik nukKangatitsigiamut niKitsataKattajunik KaujisagiallaKâllutik Kaujigiamut kititanginnik tâkkua tuktuit.

kavamangit Newfoundland Labradoriullu ammalu Quebec pigunnasimangitut aulatsigiamut tuktunik. Kavamaullutik, Kaujisapviutillugit Torngat Omajuligijingit Piguttunillu AulatsiKatigengita AngajukKauKatigengit, Makivik kuaparesanga, ammalu ilauKataujut UPCART-timi pigunnausittinik pigasuaniaKugut tuktuit sakKijânginnajutsauninginnut Labtradorimi Inunginni ammalu asingit nunaKakKâsimajut katngajet Ungava Ikâgiangatalu kinguvâtsanginnut tikilâttunut.

Asiagulli, Nunatsiavut kavamanga piusiumititsigasuagaluatillugit kiggatullugit Labradorimi Inunnik inojut ânnianginnadlutik kitsadlutillu ilauKatauKattasimanimminut ilinniavini aullatitaumadlutik. Unuttuit ilauKatausimajut IkajuttaugutiKavut Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatiegutingani aittutaulautsimangitut KaKialipviunimmik ammalu ilauttitaungitut Ottawami 2008-mi Allait IlinniaviliattitauKattasimajut Aullatitaudlutik AngiKatigegutingani. IlauKatausimajut ottugasimalittut tallimani jârini idluatsaivitigut. Idluatsaivimmenitsangit nigiugijaulauttut kajusigiamik takKiulauttumi, nukKatitausimajuk kingullianut Septemberamut.

kitsautiKagaluattiluta nukKatitausimaninganik, kitsautiKaluavugut kavamanga Canadaup tamatsuminga akunialuk kamagasualimmat. AllaviKasimalikKugut AngajukKâsuamut idluatsaiviliagumadluta tamanna pitjutigillugu, Kinugautivut tusattaugunnangituk. OttugainnniakKugut satusaigiamut pikKujaliamik, tamatsuminga pijagegiamut atausialluta ilonnâgullu.

Salutitsigumavunga Mary Adelaide Dicker-Andersenimik Nainimiuk aittutaulaummat Nunatsiavut Annait katimajingita SuliaKapvinganut Annak Jârimi Aittosianganik ilingajumik 2014-mut. Mary Kaujimajautsiajuk paitsiKattaninga sugusinik, ikKasutsianinga asiminik, nagligusunninga ilaminik, ammalu suliaKappâKattadluni nunalet sugusinginnik. KuviasulaukKunga mânnaKamik aittugianga tâtsuminga aittosiatsiamik ilitagijaugutimmik.

kitsanaluak asia, ommatikkut kitsajunik salutitsivunga ilagenik ammalu unuttunik ilanginnik ilitagijautsiajuk Kaujimajautsiajullu inutuKak Boas Jararuse Makkovimmiuk ajulilaummat. Mr. Jararuse, ajulilauttuk December 1-mi jâriKalidluni 85-nik, pimmagiulauttuk takutsaudluni nunamini ammalu ilonnâni Nunatsiavummi. AngajukKauKatigenguKattalauttuk Labradorimi Inuit katutjiKatigenningani ammalu, atausiadluni, kiggatulaummijuk AngajukKâmut Tulliudluni. Pitsatujummagiulauttuk ikKasudluni Inuit ilikKusinginnik ammalu uKausinik, mingutulautsimagani akilittutaungimagidluni ikajuKattalauttuk ammalu pisittungitodluni Inuk.

Adventiulaummat, salutitsigumavunga ilonnainik Ikajuttaugutilinnik KuviasutsiaKullugit Kuviasullutillu Inoviani ammalu nutâmi jârimi nigiutsialutik pitsianimmik.