AtiKautik Ikajuttaugutilinnut

Ilagilauttigut
IlauKataugiamut Ikajuttaugutilinnut Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani ikajuttaugutituinnaungilak ilinnut, ikajutsivuk suliatsatinnik kiggatulluta inuKutittinik avittusimajuttini.

SuliaKapvinga AtiKautinik Ikajuttaugutilinnut Nainimi kamagiaKaKattavut ikajuttaugutilinnik atiKautimollugit ammalu tigumiallugit ullumi IlauKataujut AtiKautimmi Ikajuttaugutilinnik Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani.  AtiKautinik SuliaKapvik ikajutsiKattavut aulatsidlunilu ikajuttaugutinik Ilaliugutilet katimajinginnik ammalu Inuit Nâmmansingijunut AngajukKauKatiget kamagiamut suliagiglaimminik ilauKataunitsangit ikajuttaugutilet.

Pimmagiuvuk Nunatsiavut kavamanga sulijunik, ulluminitanik atiKautinginnik Ikajuttaugutilet pitaKagiamut LILCA-mi.  Tâkkua pigigialivut Kaujigatsanik atuinnaguigiamut angnigusuttet atinginni angnigusuttuKalippat, tukingit aulallugillu Inuit piluattumik suliatsanginnut, satusallugit kenaujanut angiKatigegutet iluani federal ammalu prâvinsiup kavamanginni.

Pigialinnik Pilaugit!

Pimmagiuvuk ilonnatik ikajuttaugutilet pitaKattisillutik SuliaKapvinganik AtiKautiligijet Kaujigatsanik pitjutilinnik namminik ammalu ilanginnik. Nogiasigutsi, puiguniagasi uKautigiattigut nutâmik tugâgutinnik. KaititsigunnaKusi Kagitaujakkut ubvalu fonnilugu Ashley Edmunds. KaujisagiallagunnaKusi pivitsagijannik, ikajuttaugutinnik, ammalu sunanik Ikajuttaugutiliullutit, apitsulaugit SuliaKapvinganik AtiKautiliget.

AtiKautinga Ikajuttaugutilet
Sheila Angnatok
Fonninga: (709) 922-2942 atugiallalugu 271
Kagitaujakkut: sheila.angnatok@nunatsiavut.com

Ilaliugutilinni Allatik
Pauline Angnatok
Fonninga: (709) 922-2942 ext. 271
Kagitaujakkut: pauline.angnatok@nunatsiavut.com

IlauKataugiamut Ikajuttaugutilinnut Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani, tatattuilaugit ilauKataugiamut tatattugammik.

Kagitaujamit (Not available at this time)

KaujisagiallagunnaKusi IkajuttaugutiliuKataugiamut, sunaKammangâtalu, takulaugit ApplicationBeneficiaryEnrollment2018