SuliaKapvimi Kanuilingausingit

InuKutittinut siagunitanullu
kamaluallutik inositsiagittonitsangit inuKutivut siagunitavullu, unuttuit suliatsait sakKititausimalittut tâtsumunga suliaKapvimut piusiumititsigiamut piulimatsilutillu tamatsuminga tatannatumik.

Aksunai!  Tujumminak Nunatsiavut SuliaKapvingani IlikKusinut, Pinguanet Niuggunellu

Atullugit malittaugialet Labradorimi Inuit Maligatsasuangani, suliagigumajavut piulimallugit ilikKusivut uKausivullu, ikajutsilugit aulatsigasuanningit inotsialutik, Kittaingallutik inigijamini Labradorimi Inuit, ikajullugit pivallianingit ammalu ikajutsilugit piguvallianingit niuggunimmut ilingajut.

SuliaKapvinga IlikKuset, Pinguanet Niuggunellu pigiasittaulauttuk pivitsaKattisigiamut ikajutsinikkut aulatsinikkulu suliatsanik ikajuttaugutinillu Labradorimi Inuit ammalu Nunatsiavut kavamangani ilingajunik uKausinut, ilikKuset, inosuttuit, inutuKait, pinguanet, niuggunellu.  UKauset ilikKusellu sivullipautijaugiaKavut Nunatsiavut kavamangata ilitagijangit kamagillugillu, akuninut pannaigutik atuttaugialik paitsigiamut piusiumitillugillu ilikKusini piusiviningit Labradorimi Inuit.  SuliaKapvik taimaimmat aulatsivuk maggonik:  pivalliatauningit 50-nut jârinut Nunatsiavut UKausinik Pannaigutinga ammalu pivalliatauninga Labradorimi Inuttitit Ilinniatitsinik.