Inosuttut

Tigumiannik ilikKusittinik
Tukisiavugut inosuttuvut pimmagiuninginnik ilonnaini nunalittini, ammalu taimaimmat ilauKattavut suliatsatinni ikajuttaugutinillu pitâgijausonik suliaKapvimit.

SuliaKapvinga Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu pitaKattisivuk ikajutsinimmik ikajuttaugutini ammalu atuttaugunnatunik tugâgutigillugit ikajutsiutet Labradorimi Inuit inosuttunginnik ilauKatauliaKinitsanginnut nunagijamini, sivukkatattiugiamik ilisimagialinginnik, ammalu piusiumitillugit piusingit inosinginni ukua ilautillugit:

  • Ikajutsitaullutik suliaKapvinganit Rising Youth Council Inosuttut katimajingit (RYC).  RYC avittusimajovuk inosuttut katingajingit kiggatuttiKadlutik Nunatsiavut nunalinginnit ammalu Upper Lake  Melvillemit.  RYC kamaKattavuk unuttunik pijaugunatunik ilautillugit Jâri Tamât katimatsuanet, Ullusiunnet Inosimmik, ammalu sivukkatattiugiamik ilinnianik.
  • Jâri Tamât upingasâmi aujamilu UKausinik IlikKusinillu Ilinnianik aullâsimavimmi Labradorimi Inuit  tigujauKattajut ilonnainit nunalinni iniKanialittilugit suliaKallutillu ilusituKaligidlutik aullâsimavimmi ilautillugit inutuKait, uKausinik ilinniatitsijet, aulatsijet, ammalu pailatet.  Inosuttuit ilauKattavut Inuttitut ilinniajuni, Inuit pinguagusinginnik, katatjadlutik, mitsudlutik, igausituKanik igadlutik, omajutsiudlutillu.
  • IlaunginnaKattajut inosuttuit inutuKaillu katingalimmata pigunnatitsidlutik atuKatigegiamik Kaujimajaminik unuttunik pitjutaujunik ilauttitautillugit uKauset ilikKusellu tikidlugu imminiattailinik.  SuliaKapvik ikajutsiKattagivuk ikajuttaugutilinnik ilauttisigiamik Silatsualimâmi Inosuttuit InutuKaillu katimalimmata ammalu asingit silatsualimâmi pijaugunnatut Silatsualimâmi Inuit Inosuttuit katimajinginnut.

KaujisagiallagunnaKusi pitjutigillugit Inosuttuit PiKattajanginnik, apitsulauguk Inosuttunik Aulatsiji.

Inosuttunik Aulatsiji
Heather Angnatok
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 922-2942 atugiallalugu 263
Kagitaujakkut: Heather_Angnatok@nunatsiavut.com

Asingit Kanuttogijaujut

Silatsualimâmi Inuit Inosuttuit katimajingit – Silatsualimâmi Inuit Inosuttuit katimajingit (NIYC) sakKitaulauttut Inuit Tapirisat Canadami, Kaujimajaulittuk ullumi Tapiriit Kanatami (ITK) 1993-mi ikajutsijutsautillugit ammalu ilauKataullutik sunani Kanuttogijanginnik Inuit inosuttuit Canadami. Atunit NIYC kiggatuttingit suliatsaKattitauKattajut ammalu nipimmigut uKâladlutik Kanuttogijanginnik isumagijanginnilu Inuit inosuttuit nunagijanginnit avittusimajuni, ilautillugu Angnigijaumajuk AngajukKânga kiggatulluni Silatsualimâmi nipinginnik Inuit inosuttuit.

Inuit Silatsualimâmi katimajet – SakKititausimajuk 1977-mi, ICC angijummagiuvuk silatsualimâmi kavamaugatik katutjiKatiget kiggatudlutik unuttunik 150,000 Inunnik Alaskamit, Canada, karâllinit, ammalu Chukotka (Rusiamiut). katutjiKatiget katimaKattajut Kaujimattisigiamut II ilonnaini nanituinnak Nunaujuni.

Ukiuttatumi Suguset ammalu Inosuttuit katutjiKatigengit – kenaujaliugatik tungaviujut, Ukiuttatumi Suguset ammalu Inosuttuit katutjiKatigenga tugâgutiKavuk pilluangunimmut pivalliajunik piusiumititsigiamut inosiujunik ammalu pitaKattisigiamut pivitsaujunik sugusinut inosuttunullu Ukiuttatumi Canadami.

Alianait Ullusiuningit – Alianait Ullusiuningit sakKititsiKattasimalikKut tutsiagalanninik, taggajânik, unikkausinik, takugatsanik, allanguaganik, dânsisinninik, takugatsanik, sananguatausimajunillu jârigiallatângusimalittuni. IniKaKattajut Iqaluni, Nunavut, ullusiuKattajut aujautillugu ilagiatsidlutik pivallianiujunik ilonnâgut jârimi.

IKimmiKatigennik Inosimmi katimajet – IKimmiKatigennik Inosimmi katimajet Embrace Life Coucil (ILK) sakKititaulauttuk Januar 2004-mi pititsitillugit ikajuttigegasuagiamut piggagasuanningit akungani kavamanga Nunavut, Nunavut Tungavik Incorporated, Pulesikkut, ammalu unuttut asingit. Piggagasualauttut sakKititsigiamik katimajinik pigianningani 2003 ilitatsiutiKadlutik taimaittuKagiaKanningit aulataulluni adjigengitunut kamallutik unuttut imminiaKattamata Nunavummi.