Insuarisimagatik Inositsiagittotitsigasuannimut Ikajuttaugutet

Tamânevugut pigumagutsigut
kamatsiagiamut nâmmasiattumik inositsiagittotitsigasuannimut ikajuttaugutinut unuttut inuit ikajuttaugunnaKut, âkKisisimavugut pannaigutimmik ilautillugit katutjiKatigenga Inositsiagittotitsigasuannimut Canadami.

Insuarisimagatik Inositsiagittotitsigasuannimut Ikajuttaugutet (NIHB) suliatsangit silatsualimâmi atuttauKattavut akileKattajut ilanginnik ubvalu ilonnainik akilittaugialinnik ânniasiuttaunimmut, kigutinut, ejatsanut akilittaugunnangitunik asinginnut inositsiagittotitsigasuannimut pannaigutingani ilaugunnatut First Nations Allanut ammalu Inunnut.

Nunatsiavut ikajuttaugutilinginnut, tamanna tukiKavuk NIHB akileKattaniattuk ikajuttaugutinik sakKititaujunik prâvinsimut/nunalet inositsiagittotitsigasuannimut pannaigutinik, namminik insuarinsinut pannaigutilinnik, ammalu SuliaKapvinganik SuliaKattuligijet, Suliatsanik kenaujaliugutaugunnatunillu. Ikajuttaugutilet atukKâgiaKavut asinginnik atuinnaujunik inositsiagittotitsigasuannimut pannaigutinik ammalu insuarinsitigut pivitsaujunik atugiasikKâgatik NIHB-kunik.

SuliaKapvinga Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu (DHSD) aulatsiKattavuk NIHB kiggatullugit First Nations Allait, Inuit, ammalu NunaKakKâsimajut Inositsiagittotitsigasuannimut SuliaKapvinga Canadami. DHSD âkKisisimajuk Inositsiagittotitsigasuannimut Canadami maligatsanik ikajutsiniattuk aulatsigiamut ikajuttaugutinik pitâgijausonik; ullumimunut ammalu takutsaujunik tungavinik ikajutsitaullutik Inositsiagittotitsigasuannimut Canadamit. Kaujisagiallagumaguvit pitjiutigillugit Inositsiagittotitsigasuannimut Canadami NIHB maligatsanginnik kamagigialinginnilu NIHB suliaKapvingani, takulaugit taikkua Kagitaujangani.

DHSD aulatsiKattavuk ilonnainik NIHB suliagiKattajanginnik ilingajunik Labradorimi Inunnut.  Ilautillugit akilittaugialet kigutiligijaujunut ammalu ejatsanik, aulatauKattajut avittusimajuni NIHB suliaKapvinganit.  Nutâk piusiujuk kamagijauKattajuk suliaKattinut ilinniajunut ammalu pigunnatitsidlutik DHSD kamagiamut aulatsilutillu atuttaugialinnik pannaigutimmilu suliagijaujuni ikajuttaugutinillu, ulinnaisidlutik inositsiagittotitsigasuannimut ilingajunik pigumajaujunik.

DHSD KimigguKattavuk atuttaugialinnik adjigettisitsiagiamut, akikittogasuajunik, ammalu tatigijaugunnalutik ammalu asiangutitsilutik ikajuttaugutinik pigiaKaligutik.  Taimaigaluattilugu, asiangujuKappat NIHB-kuni attutauniKajut ânniasiuttaugialet Nunatsiavut katimajitsuanginnut angittausimagiaKavut.

Tugâgutivut kamatsiagiamut Labradorimi Inuit pitâgiangit piunippaujunik ikajuttaugutinnik pigunnagutik atâni NIHB tungavingani.

NIHB akilegutjiKattavuk ukunani imailingajut:

Ânniasiupvilialluni Ingiggautet – Ilauttitautillugit tingijokkut nunakkulu ingiggautet, tujummiuvet, ammalu niKitsangit angittausimajunut ânniasiupviliajunut aullagialinnut ânniasiuttaugiattulutik, ilauttilugit ikajuttingit Kanimajuk imminik aullagunnangipat;

UKattet/Ablasângutitsijet – Ikajuttaugunnatut pigiaKagutik ânniasiupviliajut inositsiagittotitsigasuannimi ikajuttaugutinik ammalu paigijaugiaKagutik;

Ijiligijaunik – Ilautillugit ijingit kamagijaugiaKappata, ijautet, ammalu ijinut nipitigait ijautet, ânniasiuttaunikkut pitâgiaKappata;

Ejait – Tâkkua ejait ilauttitaujut NIHB angiutigisimajangit ejani allasimajut;

ÂnniasiuttaugiaKanimmut Atugialet – Ilauttitautillugit unuttut sollu kailluat, pisotet,aunik ottugautet, niunguat talingualu, siKumisimajunik ikajotet, namminik salummasiaKannimut atugatsait;

kigutiligijaunimmut – Ilauttisijuk ottugattaugiaKanningit kamagillugillu malillugu angiutaumajuk kamagiamut pannaigutik.

Kaujisagiamut nallinginik ikajuttaugutinik atâni adjigengituit, piusiugialik takugianginnut, apitsulugit avittusimajuni NIHB suliaKapvinga (1-866-606-9750) ubvalu nunatsini DHSD nunalet suliaKapvingani.